Disclaimer

Přečtěte si následující upozornění před použitím webové stránky, aplikace True Gym nebo zadáním kupní smlouvy (dále jen “KS”). Toto oznámení se vztahuje na všechny osoby, které navštíví webovou stránku, používají aplikaci True Gym a / nebo vstupují do KS. Upozorňujeme, že tento dokument může být změněn nebo aktualizován.

Webová stránka je spravována společností TG IT sro se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 07035802, Společnost je založená podle zákonů České republiky (dále jen ” “Společnost”). Společnost také upozorňuje na to, že dokument nazvaný “True Gym Whitepaper” (dále jen “Whitepaper”) přístupný prostřednictvím webových stránek www.truegym.io (webové stránky www.truegym.io) a dalších webových stránek souvisejících s / nebo odvozené z této domény nebo domény truegym.cz dále jen “web”) nepředstavuje žádné vztahy mezi vámi (dále jen “vy”, “uživatel” nebo “Přispěvatel”) a Společnost . V případě, že nerozumíte nebo nesouhlasíte s jakoukoliv částí tohoto Disclaimeru, Whitepaperu nebo KS, prosím, přestaňte používat webovou stránku a neprovádějte žádné vztahy se Společností.

Před použitím webových stránek, aplikace True Gym a / nebo zadáním KS pečlivě si přečtěte všechny informace uvedené v tomto Disclaimru, Whitepaperu nebo KS a ujistěte se, že jste si vědomi všech možných rizik a pečlivě zvažte a vyhodnoťte všechna rizika spojená s právním rámcem jak je popsáno v KS, jakož i s příslušnými obchodními aktivitami společnosti.

Berete na vědomí a plně si uvědomujete, že webové stránky stejně jako aplikace True Gym jsou pod neustálými změnami a mohou trvale procházet určitými změnami. Je vaší odpovědností sledovat webové stránky a kontrolovat aktualizace, pokud není dohodnuto jinak.

Při používání webových stránek a aplikace True Gym uznáváte, že jste si přečetli všechny podmínky použití, porozuměli jim a plně souhlasili s tím, že jste jimi bezpodmínečně vázáni.

Berete na vědomí, že Společnost bude usilovat o zajištění přesnosti informací uvedených na webových stránkách a v elektronické podobě, ačkoli nenese žádnou odpovědnost za chybějící nebo nesprávné informace. Společnost poskytuje veškeré informace jako takové. Chápete, že používáte všechny dostupné informace zde na vlastní nebezpečí.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby, které se mohou objevit v dokumentu KS, Whitepaperu, webové stránce a dalších souvisejících dokumentech společnosti. V žádném případě Společnost nebude zodpovědná za náhodné nebo následné škody vyplývající z používání dokumentu KS, Whitepaper, webových stránek a dalších souvisejících.

Veškeré informace poskytované Společností, zástupci Společnosti ani žádnou jinou osobou týkající se projektu Společnosti a / nebo ICO a veškeré související informace mají povahu výhledových prohlášení. Společnost ani zástupci Společnosti ani žádná jiná osoba nereprezentuje, neopravňuje a / nebo se zavazuje, že skutečné budoucí výsledky, výkony nebo úspěchy společnosti budou uvedeny v jakýchkoli výhledových prohlášeních. Skutečné výsledky, výkon nebo úspěchy Společnosti se mohou podstatně lišit od očekávaných výhledů. Jakýkoli druh negativní publicity může materiálně a nepříznivě ovlivnit obchodní výsledky Společnosti.

Berete na vědomí a plně si uvědomujete skutečnost, že vaše účast na “projektu ICO”, což znamená vstup do KS se Společností, jak je popsáno v KS, může vést k úplné ztrátě Vašeho Příspěvku za okolností předpokládaných příslušnými zákony nebo KS. Navíc jste si plně vědom této skutečnosti a souhlasíte s tím, že veškeré výsledky dosažené v minulosti nezaručují budoucí zisky.

Důrazně doporučujeme, abyste hledali nezávislé finanční, daňové a právní poradenství před tím, než začnete s jakýmkoli obchodním úsilím se společností.

Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu vyplývající z jakéhokoli použití webových stránek, True Gym App nebo True Gym Coinů (jak je definováno v KS). Za takovou činnost přebíráte veškerou odpovědnost a riziko.

Nebudete mít žádný nárok vůči Společnosti vůči jakékoliv škodě nebo ztrátě vyplývající z některé z vašich aktivit týkajících se používání webových stránek, True Gym App nebo True Gym coins. Společnost není povinna nahradit škody nebo ztráty vyplývající z vaší činnosti související s používáním webových stránek, True Gym App nebo True Gym coins.

Souhrnný závazek společnosti vzniklý z KS nebo související s ním, ať už vznikl z důvodu porušení smlouvy, občanskoprávní delikt nebo jiným způsobem, nesmí překročit celkovou částku, kterou jste zaplatili společnosti Společnosti v souladu s KS nebo jinými doprovodnými dokumenty.

Společnost ani její zástupci nenesou odpovědnost za následné, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné, represivní nebo zvýšené škody, ztráty zisku nebo výnosy nebo snížení hodnoty vyplývající z jakéhokoli porušení KS nebo jiných doprovodných dokumentů. Společnost je vázána pouze právními úkony vůči třetím osobám. Nemáte ani nárok, ani povinnost jednat v zastoupení společnosti nebo dokonce vykonávat jakoukoli činnost nad rámec plnění povinností vyplývajících z KS nebo doprovodných dokumentů.

KS, Whitepaper, webové stránky a veškeré další související dokumenty a jejich části nesmějí být reprodukovány ani kopírovány bez písemného souhlasu společnosti ani používány k žádnému neoprávněnému účelu. Protiprávní jednání bude stíháno.

Společnost  nenese žádnou zodpovědnost zejména za:

  1. jakékoli neoprávněné nebo neoprávněné použití webových stránek, True Gym App nebo True Gym coins,
  2. jakékoliv útoky hackerů na webovou stránku, aplikaci True Gym nebo jakékoli zdroje, které souvisejí na webových stránkách, True Gym App nebo True Gym coinů,
  3. jakýkoli zákon jakéhokoli státu nebo vlády, zejména pokud jde o jakoukoli regulační akci uloženou,
  4. jakékoliv zpoždění při zajištění jakéhokoli povolení, souhlasu či schválení požadovaného Společností,
  5. jakékoliv informace na webové stránce nebo v Aplikaci True Gym v případě, že tyto informace obsahují chyby nebo jsou nepřesné,
  6. webovou stránku nebo aplikaci True Gym v případě, že server nebo služba obsahuje viry nebo jiné škodlivé prvky,
  7. případné přerušení funkčnosti nebo provozu webových stránek nebo True Gym App;
  8. jakoukoIi ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vyplývající z využívání jakýchkoli informací obsažených v KS nebo jakýchkoli doprovodných dokladech nebo z jakéhokoli nedorozumění,chyby nebo nepřesnosti informací obsažených v těchto dokumentech.

V rozsahu přípustném podle platných zákonů vy a / nebo jakýkoli uživatel odškodníte, obhajujete a necháte Společnost a / nebo její dceřiné společnosti, přidružené strany, zaměstnance, zástupce, nástupce a oprávněné smluvní strany neškodné vůči jakýmkoliv nárokům , škody, ztráty, žaloby, žaloby, nároky, řízení, výdaje a / nebo závazky (včetně, avšak nikoliv výlučně, přiměřených nákladů na právní zastupování a / nebo nezbytných pro úspěšné prokázání nároku na odškodnění) proti společnosti vyplývající z porušení jakékoli záruky, zastoupení nebo závazku podle této smlouvy.

Vy a / nebo jakýkoli uživatel nemáte vůči Společnosti žádný nárok jakéhokoli druhu na to, že společnost nesplnila některé ze závazků Společnosti v důsledku příčin mimo společnost, včetně mimo jiné stávky, ztráty práce nebo materiálů, zpoždění v dopravě, útoky hackerů na internetových stránkách nebo jakékoli zdroje, které mají nějaký vztah k projektu ICO, jak je popsáno v KS nebo samotné KS, nehody jakéhokoli druhu, jakékoliv selhání nebo zpoždění jakýmkoli subdodavatelem nebo dodavatelem společnosti, nepokojů, politických nebo občanských nepokojů, prvky zákona, včetně uložených regulačních opatření, jakéhokoli zpoždění při získávání jakéhokoli povolení, souhlasu nebo schválení, které Společnost vyžaduje, dodávky produktů pod jakýmkoli orgánem nebo z jakékoliv jiné příčiny nad rámec absolutní a přímé kontroly Společnosti.

Berete na vědomí, že Společnost není povinna poskytnout kompenzaci nebo jinou náhradu z jakéhokoli důvodu, zejména pro všechny True Gym coiny, které z jakéhokoli důvodu zůstávají nevyužité. DržiteI True Gym coinů nemá nárok na žádnou formu dividend. True Gym Coiny jsou ve své podstatě “poukázky”, které opravňují své držitele pouze k určitým právům v rámci KS. True Gym coiny, jak je uvedeno v KS nejsou určeny k tomu, aby představovaly cenné papíry v jakékoli jurisdikci, avšak uznáváte a zavazujete se, že před vstupem do KS zvážíte, zda může nebo nebude představovat jistotu podle bezpečnostních zákonů ve vaší jurisdikci nebo jurisdikci které jste vystaveni (např. občané nebo daňoví rezidenti Spojených států amerických atd.).

Společnost neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o True Gym coiny, včetně jakýchkoli (i) záruk obchodovatelnosti; (ii) záruka způsobilosti k určitému účelu; (c) záruka nároku; nebo (iii) záruka proti porušení práv duševního vlastnictví třetí strany; ať již vyplývajících ze zákona, průběhu obchodování, průběhu plnění, využívání obchodu nebo jinak.

V žádném případě nesmí KS nebo jakékoli doprovodné doklady opravňovat vás a / nebo jakéhokoli uživatele, aby využíval jakéhokoli duševního vlastnictví přístupného prostřednictvím webových stránek nebo poskytnutého vám v souvislosti s používáním webové stránky a / nebo projektu ICO (zejména v souvislosti s Webovými stránky, True Gym App nebo True Gym coins), jiné než základní použití takových IP práv v míře pro účely předvídané webovou stránkou, KS nebo jinými relevantními dokumenty.

Chápete, že Společnost nekoná jako daňový agent Uživatele; vy a každý uživatel nesete své daňové povinnosti výhradně podle platných zákonů země a místa, kde mají bydliště.

Za žádných okolností společnost nemá povinnost vstupovat do KS nebo do jiného smluvního vztahu s jakýmkoli předmětem. Společnost má právo odmítnout jakoukoli platbu.

Toto prohlášení o odpovědnosti bylo vytvořeno a naposledy aktualizováno dne 29. července 2018.